Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Teratogenność spożycia wysokiej witaminy A. ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Wygładzona krzywa ekspozycji-efekt, pokazana na ryc. 1, wskazuje pozorny próg blisko 10 000 jm witaminy A dziennie z suplementów. Rysunek pokazuje również krzywą dla całkowitego retinolu, który rośnie wolniej. Tabela 4. Tabela 4. Wady czaszkowo-nerwowo-grzebieniowe u dzieci urodzonych przez kobiety przyjmujące ponad 10 000 jm witaminy A dziennie z suplementów, zgodnie z czasem przyjmowania dużych dawek. Aby ocenić, w jaki sposób czas pobrania witaminy A wpłynął na ryzyko wad czaszkowo-nerwowo-grzebieniowych, zbadaliśmy częstość występowania wad u niemowląt urodzonych przez kobiety, których średnie dzienne spożycie witaminy A przekroczyło 10 000 IU w ciągu trzech wzajemnie wykluczających się okresów przed poczęciem i podczas wczesnej ciąży (Tabela 4). Odkrycia te wskazują na wysoką częstość występowania wad wrodzonych związanych z czaszkowym grzebieniem nerwowym w związku z wysokim poziomem ekspozycji przed lub podczas tworzenia narządu, ale nie później.
Siedmioro dzieci z wadami czaszkowo-nerwowo-grzebieniowymi, które urodziły się matkom w najwyższej kategorii uzupełniającego spożycia retinolu (Tabela 3) miało następujące wady: rozszczep wargi, ubytek przegrody międzykomorowej, transpozycję wielkich naczyń, wodogłowie (dwoje dzieci) , liczne wady serca i kraniosynostoza. Wszystkie siedem matek przyjmowało duże dawki witaminy A z suplementów na dwa tygodnie przed poczęciem lub w pierwszym miesiącu ciąży.
Niektóre ciąże zawarte w naszym mianowniku zakończyły się wczesną śmiercią płodów. Gdyby te wczesne zakończenia ciąży były nierówno rozdzielone pomiędzy kategorie przyjmowania retinolu, mogłoby to wpłynąć na nasze wyniki. Aby ocenić tę możliwość, ponownie przeanalizowaliśmy dane po wykluczeniu tych ciąż. Wyniki były prawie identyczne z wynikami bez tych wyjątków. Przeprowadziliśmy również ponowną analizę danych we wszystkich wczesnych zakończeniach, uważanych za zdarzenia niepożądane, i znaleźliśmy podobny wzór efektów. Kiedy pominęliśmy kobiety, u których zastosowano substytucje danych w celu określenia spożycia witaminy A, wyniki zmieniły się bardzo niewiele.
Dyskusja
Nasze odkrycia wskazują, że witamina A ma potencjalnie działanie teratogenne, ale odkrycia te dotyczą wyłącznie preformowanej witaminy A, a nie beta-karotenu, prekursora witaminy A. Nie badaliśmy specjalnie beta-karotenu, ale badania na zwierzętach wskazują, że wysokie spożycie beta-karotenu nie jest ani toksyczne, ani teratogenne.1,3-6
Relacja między wysokim spożyciem witaminy A we wczesnej ciąży a występowaniem wad wrodzonych jest zgodna z wynikami badań retinolu u zwierząt44,5 i wpływem izotretynoiny u ludzi7,8 oraz z dwoma wcześniejszymi badaniami kontrolnymi przypadku.20, 21 Silnego wpływu wysokiego poziomu spożycia retinolu z suplementów w naszym badaniu nie można łatwo przypisać zakłóceniom lub błędom informacyjnym. Silniejsza relacja obserwowana dla witaminy A pobrana przed lub podczas tworzenia narządów niż dla witaminy A, podjęta później, jest również zgodna z efektem przyczynowym, ale nie z żadną wiarygodną tendencją do zgłaszania. Pozornie słabsza zależność między wadami wrodzonymi a retinolem w porównaniu z suplementami może odzwierciedlać większy błąd w pomiarze poziomu witaminy A w żywności lub niższej biodostępności retinolu spożywanego podczas posiłków.
Dane te wydają się wskazywać na działanie teratogenne witaminy A na poziomach niewiele przekraczających obecnie zalecane
[przypisy: cukrzyca typu lada, co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego, co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego ]

Tags: ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego cukrzyca typu lada