Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Dotychczasowe spostrzezenia kliniczne przemawiaja za tym, ze dzialaja tu nie tylko mechaniczne czynniki obwodowe, ale i zaklócenia przemiany materii w ustroju

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2019

Dotychczasowe spostrzeżenia kliniczne przemawiają za tym, że działają tu nie tylko mechaniczne czynniki obwodowe, ale i zakłócenia przemiany materii w ustroju. Dalsze badania symptomatologii przewlekłej niewydolności krążenia zmierzające do poznania zaburzeń w zakresie zjawisk chemicznych i fizykochemicznych w ustroju w tym stanie chorobowym dostarczą, być może nowych danych, które przyczynią się do wyjaśnienia wywodu chorobowego przewlekłej niewydolności krążenia pochodzenia poza sercowego, a tym samym dopomogą do jej rozpoznania nie tylko, jak dotychczas, ejuvantibus. Obraz kliniczny przewlekłej niewydolności krążenia pochodzenia poza sercowego pokrywa się w znacznej mierze z obrazem niewydolności powstającej na tle osłabienia serca. Sądząc ze spostrzeżeń klinicznych, zaburzenia krążenia obwodowego są często jednym ze składników obrazu przewlekłej niewydolności pochodzenia sercowego. Są to przypadki przewlekłej niewydolności krążeni a skojarzonej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Dotychczasowe spostrzezenia kliniczne przemawiaja za tym, ze dzialaja tu nie tylko mechaniczne czynniki obwodowe, ale i zaklócenia przemiany materii w ustroju

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2019

Adenotonsillektomię często wykonuje się u dzieci z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego, jednak jego przydatność w zmniejszaniu objawów i poprawie funkcji poznawczych, zachowaniu, jakości życia i odkryciach polisomnograficznych nie została poddana rygorystycznej ocenie. Postawiliśmy hipotezę, że u dzieci z obturacyjnym bezdechem sennym bez długiego desaturacji oksyhemoglobiny, wczesna adenotonsillektomia, w porównaniu z czułą opieką z opieką wspomagającą, dałaby lepsze wyniki. Metody
Losowo wyznaczono 464 dzieci, w wieku od 5 do 9 lat, z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego do wczesnej adenotonsillektomii lub strategią uważnego czekania. Wyniki polisomnograficzne, poznawcze, behawioralne i zdrowotne oceniano na początku badania i na 7 miesięcy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Dotychczasowe spostrzezenia kliniczne przemawiaja za tym, ze dzialaja tu nie tylko mechaniczne czynniki obwodowe, ale i zaklócenia przemiany materii w ustroju

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2019

W teście prewencji raka prostaty (PCPT) finasteryd istotnie zmniejszał ryzyko raka prostaty, ale wiązał się z podwyższonym ryzykiem choroby o wysokim stopniu złośliwości. Do 18 lat obserwacji przeanalizowaliśmy wskaźniki przeżycia wśród wszystkich uczestników badania i osób z rakiem prostaty. Metody
Zebraliśmy dane na temat częstości występowania raka prostaty wśród uczestników PCPT przez dodatkowy rok po opublikowaniu pierwszego raportu w 2003 r. I przeszukaliśmy indeks śmierci w ubezpieczeniach społecznych, aby ocenić status przeżycia do 31 października 2011 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Dotychczasowe spostrzezenia kliniczne przemawiaja za tym, ze dzialaja tu nie tylko mechaniczne czynniki obwodowe, ale i zaklócenia przemiany materii w ustroju

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2019

Współzmienne uwzględnione w modelu przeżycia całkowitego to wiek, w którym weszły badania jako zmienna ciągła, rasa (czarna a nieczarna) i zależna od czasu zmienna dla rozpoznania raka prostaty. (Rasa i grupa etniczna były zgłaszane przez siebie). Współzmienne, które zostały uwzględnione w modelu przeżycia po diagnozie raka prostaty, były wiekiem diagnozy jako ciągła zmienna, rasa (czarna a nie-czarna), rodzinna historia prostaty rak (tak, a nie nie), wynik Gleasona (2 do 6 w stosunku do 7 do 10) i określenie interakcji między leczeniem a wynikiem Gleasona. Wszystkie podane wartości P są dwustronne, a wartość P mniejszą niż 0,05 uważano za wskazującą na istotność statystyczną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Dotychczasowe spostrzezenia kliniczne przemawiaja za tym, ze dzialaja tu nie tylko mechaniczne czynniki obwodowe, ale i zaklócenia przemiany materii w ustroju

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2019

Połączenie ataksji i hipogonadyzmu zostało po raz pierwszy opisane ponad sto lat temu, ale jego genetyczne podstawy pozostały nieuchwytne. Metody
Przeprowadziliśmy sekwencjonowanie całego eksonu u pacjenta z ataksją i hipogonadyzmem hipogonadotropowym, a następnie ukierunkowane sekwencjonowanie genów kandydujących u podobnie dotkniętych pacjentów. Szczegółowo scharakteryzowano neurologiczne i reprodukcyjne endokrynne fenotypy. Efekty wariantów sekwencji i obecność epistatycznych oddziaływań testowano w modelu danio pręgowanym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Dotychczasowe spostrzezenia kliniczne przemawiaja za tym, ze dzialaja tu nie tylko mechaniczne czynniki obwodowe, ale i zaklócenia przemiany materii w ustroju

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2019

Ten raport pokazuje, że ataksja z hipogonadyzmem hipogonadotropowym może być spowodowana przez mutacje w RNF216, pojedynczo lub w połączeniu z mutacjami w OTUD4. Zarówno RNF216, jak i OTUD4 kodują białka, które regulują ubikwitynację, co wskazuje, że nieprawidłowości w tym podstawowym procesie komórkowym mogą mieć działanie patologiczne na móżdżek i hipokamp, białą substancję mózgową oraz podwzgórzowe i przysadkowe komponenty rozrodczej endokrynologicznej kaskady. Złożone heterozygotyczne mutacje terminacyjne w RNF216 w Pacjent 4 mocno implikują RNF216 jako gen sprawczy dla tego zespołu. Heterozygotyczne mutacje RNF216 stwierdzono u pacjentów w wieku od 5 do 8 lat, ale nie powodowały choroby u ich rodziców. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Dotychczasowe spostrzezenia kliniczne przemawiaja za tym, ze dzialaja tu nie tylko mechaniczne czynniki obwodowe, ale i zaklócenia przemiany materii w ustroju

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2019

Wskazano stężenia estradiolu (E2) i testosteronu (T), mierzone na podstawie zebranych próbek uzyskanych podczas badania. W panelach A, B i D wykresy po prawej pokazują reakcję na egzogenny pulsacyjny hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH) w ciągu do 7 dni. Dawka GnRH wynosiła 75 ng na kilogram masy ciała, z wyjątkiem pierwszej dawki GnRH w dniu dla Pacjenta 6 (Panel A), która wynosiła 165 ng na kilogram. (Zauważ różnicę w skalach osi y w panelach A i B.) W panelu C wykres po prawej stronie pokazuje wydzielanie hormonu luteinizującego w odpowiedzi na różne dawki GnRH (czarne kółka i linia regresji). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Dotychczasowe spostrzezenia kliniczne przemawiaja za tym, ze dzialaja tu nie tylko mechaniczne czynniki obwodowe, ale i zaklócenia przemiany materii w ustroju

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2019

Ponadto wykazanie ochrony przed bezobjawową infekcją może być ważne, jeśli wykazano, że takie zakażenie jest związane z chorobą wrodzoną. W strategii 2 badania na temat prowokacji u ludzi będą prowadzone po badaniach fazy i 2. Takie podejście może okazać się realną alternatywą dla strategii 1, jeśli częstość występowania choroby Zika spadnie do niskiego poziomu, zanim zostaną podjęte duże badania skuteczności szczepionki.
Chociaż takie podejście mogłoby pozwolić na skuteczną ocenę skuteczności szczepionki, wymagałoby to starannej i konkretnej oceny etycznej, w której ryzyko dla ochotników jest ważone w kontekście potencjalnej korzyści dla zdrowia publicznego.4 Zagrożenia mogą obejmować następstwa neurologiczne i problemy związane z płcią: dla mężczyzn i kobiet szczepionek, ryzyko przeniesienia seksualnego na partnerów (a co za tym idzie ryzyko ciąży); w przypadku kobiet poszczepiennych ryzyko niezamierzonej lub nierozpoznanej ciąży. Niektórymi z tych problemów można zarządzać poprzez dobór tematów i doradztwo. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Dotychczasowe spostrzezenia kliniczne przemawiaja za tym, ze dzialaja tu nie tylko mechaniczne czynniki obwodowe, ale i zaklócenia przemiany materii w ustroju

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2019

Świst! Pojawił się kolejny e-mail, szukając mojej uwagi. Piszę, żeby zapytać o pozycje stażystów na Fidżi. Obdarzają mnie znane mieszane emocje. Ciężko pracowałem, aby uzyskać rotacyjną rotację medycyny ratunkowej na Fidżi, akredytowaną przez Australijskie Kolegium Medycyny Ratunkowej. Rozmawiałem na konferencjach i pisałem artykuły, aby przyciągnąć kandydatów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Dotychczasowe spostrzezenia kliniczne przemawiaja za tym, ze dzialaja tu nie tylko mechaniczne czynniki obwodowe, ale i zaklócenia przemiany materii w ustroju

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2019

Niestety, nawet uprawa riketsji w wolnej od antybiotyków hodowli komórkowej lub woreczkach żółtka jaj z zarodkami kurzych jest technologicznie trudnym i rzadko praktykowanym skillem poza małym polem riketsjologii. Zaniedbanie doprowadziło do niespotykanych, niekompletnych danych, które uniemożliwiają obliczanie utraconych lat życia skorygowanych o niepełnosprawność – informacji, które są niezbędne do pozyskiwania dobroczynnego wsparcia badań. Wśród potencjalnych rozwiązań jest opracowanie niedrogich, precyzyjnych testów diagnostycznych dla ostrej fazy infekcji. Powszechne stosowanie tych testów, oprócz zapobiegania zgonom i skracania czasu trwania cierpienia, zapewni dane epidemiologiczne, które pomogą określić rzeczywisty wpływ tyfusu plamistego na zdrowie publiczne. Samo badanie serologiczne byłoby prawdopodobnie niewystarczające jako podejście diagnostyczne ze względu na znaczną seropozytywność tła w regionach, w których jest endemiczny i ze względu na opóźnienie podczas pierwotnej infekcji przed wytworzeniem przeciwciał. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »