Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Prócz bólów zależnych od następowej gruźlicy pęcherza moczowego chorzy miewają nierzadko także bóle w okolicy lędźwiowej lub krzyżowej. W początkowym okresie bóle te zależą od rozciągnięcia torebki nerkowej wskutek przekrwienia chorej nerki, w okresie późniejszym – od zatkania moczowodu masami serowatymi, skrzepami krwi lub zbitymi grudkami gęstej ropy. Bóle rozpromieniają się czasami w okolicę zdrowej nerki (odruch nerkowo-nerkowy), do pęcherza moczowego (odruch nerkowo-pęcherzowy) i do narządów płciowych. Bóle mogą być przez dłuższy czas jedynym objawem gruźlicy nerek albo też przewyższać swym natężeniem inne objawy. Są one -stałe albo okresowe i przypominając wtenczas kolkę nerkową. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W wielu przypadkach wykrywa się doniosłe objawy wziernikowaniem pęcherza moczowego. Mianowicie ujście moczowodu w pęcherzu moczowym przesuwa się ku górze, na zewnątrz i ku tyłowi wskutek nacieku i następowego skrócenia moczowodu. Wiedzie to do asymetrii trójkąta pęcherzowego (asymetria trigoni Lieuiaudi), Wskutek utraty sprężystości moczowód nie opróżnia się silnym strumieniem, opróżnia się natomiast powoli, tak iż powstają mętnawe chmurki. Ujście moczowodu po stronie chorej nerki często bywa zniekształcone, zieje, a czasami bywa ruchome oddechowo. W dalszym przebiegu gruźlicy nerek dołączają się objawy przedmiotowe następowego gruźliczego zapalenia pęcherza moczowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W rozpoznaniu gruźlicy narządu moczowego dopomaga także stwierdzenie zgrubiałego bolesnego moczowodu (objaw Bazyego) oraz gruźlicy narządów płciowych. Tych badań nie wolno zatem zaniechać w przypadkach ropomoczu, krwiomoczu oraz bólów w okolicy lędźwiowej. Określenie, która nerka jest dotknięta gruźlicą, osiąga się wziernikowaniem pęcherza, cewnikowaniem moczowodów i badaniem radiograficznym, narządu moczowego. Na pielogramach w gruźlicy nerki stwierdza się zniszczenie kielichów, jamy w nerce, rozszerzenie miedniczki i moczowodu, wywołane przez zwężenie pęcherzowego ujścia moczowodu wskutek zmian gruźliczych i in. Ze względu na leczenie należy w każdym przypadku gruźlicy nerki określić, czy druga nerka jest sprawna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ze względu na często występujące ciężkie zapaści u dzieci, u których wskutek ciała obcego wystąpiła już duszność, wykonanie zabiegu w narkozie jest bardzo niebezpieczne, dlatego usunięcie ciała obcego odbywa się bez uśpienia. Niekiedy w przypadkach silnej duszności u niemowląt i dzieci, kiedy ciało obce jest duże i trudne do wydobycia drogami naturalnymi, należy wykonać rozcięcie chrząstek krtani i w ten sposób usunąć ciało obce. leżeli w czasie zabiegu nie stwierdza się zmian zapalnych w krtani, ranę można całkowicie zaszyć. Krtań dziecięca na zabiegi operacyjne reaguje często obrzękiem i następową dusznością, która zmusza do interwencji chirurgicznej. Należy wówczas rozciąć tchawicę (tracheotomia) i wprowadzić do niej rurkę, którą usuwa się po ustąpieniu zmian zapalnych, ranę zaś zszywa się. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W obrazie lusterkowym stwierdzamy na typowym miejscu, najczęściej na obu fałdach głosowych, na ich wolnym brzegu symetrycznie usadowione, często niejednakowo duże szare guzki, nieraz pokryte galaretowatym śluzem. Wielkość guzków waha się od ledwie dostrzegalnych do ziarna prosa. U osób młodocianych guzki cofają się zwykle bardzo łatwo, gdy tylko zaistnieją warunki oszczędzania głosu. Również w okresie pokwitania przychodzi często do spontanicznego cofania się tych zmian. U mówców i śpiewaków leczenie jest o wiele trudniejsze i niezbyt wdzięczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W wieku dziecięcym obok chrypki pojawia się rychło świst wdechowy i wydechowy, świadczący o utrudnionym oddychaniu. Jeśli występuje skurcz głośni, mogą wystąpić stosunkowo wcześnie ciężkie, niebezpieczne dla życia ataki duszności. U chorych starszych, gdzie krtań jest dużo większa, brodawczaki stosunkowo rzadko doprowadzają do wydatniejszej duszności. Chrypka a nieraz bezgłos są tu głównymi objawami. Niekiedy podczas silnego ataku kaszlu odrywa się drobne gronko brodawczaka, które chory przynosi czasem lekarzowi do pokazania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Otwarte uszkodzenie ścięgien palców A. Wyniki szwu ścięgna. Szew ścięgien zginaczy daje wynik zadowalający w 2/3, natomiast szew ścięgien zginaczy – tylko w 1/5 – 1/4 przypadków; nie ma chyba innego zabiegu chirurgicznego, który zawodzi tak często, jak szew ścięgien zginaczy palców ręki. Zanim przedstawimy technikę szwu, omówimy pokrótce przyczyny tych częstych niepowodzeń, z którymi należy się liczyć, a występują onew następujących przypadkach: Jeżeli nie ocenia się dobrze stanu rany. Do szwu pierwotnego ścięgna nadają się tylko rany z gładkim przecięciem ścięgna, a i to tylko w ciągu pierwszych 3 godzin po zranieniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Od dokładności wykonania tego aktu zależy w znacznym stopniu powodzenie lub niepowodzenie operacji. Po wycięciu rany bierzemy nowy nóż, odsłaniamy oba kikuty, bliższy i dalszy w obrębie paliczków z osobnych podłuższych cięć pozostawiając mostki skórne między raną wypadkową a cięciami podłużnymi; kikuty ścięgien ujmujemy delikatnymi kleszczykami. Szew przeciętego ścięgna. Dobre usługi oddaje szew podany przez St. Bunella: po wkłuciu do ścięgna (w odległości 3 cm od końca kikuta) prostej igły z nawleczonym drutem grubości 0,17 mm przekłuwamy ścięgno w kierunku końca kikuta skośnie na przemian jedną i drugą igłą krzyżując druty. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Chorego trzeba pouczyć, że od tego czasu powinien poddawać się, co parę miesięcy dokładnemu badaniu lekarskiemu, niezależnie od tego, czy ma, jakie zaburzenia, czy nie. W ten sposób chwila wystąpienia niewydolności jawnej zostanie odsunięta nieraz na bardzo długo. Gdy chory zgłasza się już w okresie niewydolności jawnej, dążymy przede wszystkim do wyjaśnienia przyczyny, która ją wywołała, z jej, bowiem usunięciem da, się nieraz przywrócić niewydolność krążenia nawet bez stosowania leczenia skierowanego specjalnie na serce, albo uzyskać ją o wiele szybciej. Poza tym stosujemy leczenie, zależnie od stopnia niewydolności, uciekając się do odpowiednich metod i zabiegów leczniczych. W niewydolności krążenia pochodzenia sercowego mają one za zadanie przede wszystkim oszczędzać serce. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘małgorzata szelewicka’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Pewną rolę w skuteczności metody Karela odgrywa także duża zawartość w mleku cukru mlekowego dochodząca do 35-40 gramów w litrze. Otóż zauważono wyraźną wartość leczniczą w przewlekłej niewydolności krążenia na tle osłabienia przeważnie prawej komory lub obu komór cukru gronowego, podawanego wewnętrznie (per os) do 50 gramów na dobę. Cukier gronowy w tej ilości zmniejsza duszność, zwiększa dobową ilość moczu, poprawia stan podmiotowy chorego i wzmaga działanie naparstnicy, uabainy i chinidyny. Dalsze spostrzeżenia dowiodły, że tak działa nie tylko cukier gronowy, lecz, w ogóle wszystkie cukry, jeżeli je podaje się wewnętrznie wtedy, bowiem disacharydy (cukier zwykły, mlekowy, maltoza) przeistaczają się w ustroju ostatecznie w cukier gronowy. Ze względu na to, że leczenie metodą Karela chorzy znoszą bardzo trudno, natomiast duże dawki cukru spożywają o wiele chętniej, niektórzy polecają w leczeniu przewlekłej niewydolności krą żenia ograniczyć się do leczenia cukrem, stosując je samo lub obok leków, zwłaszcza w skojarzeniu z podskórnym wstrzykiwaniem insuliny. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries